Licencja

OAZOWA LICENCJA PUBLICZNA
Wersja 1.0

(C) Copyright by Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie, Warszawa, 19 maja 2001

UMOWA LICENCYJNA:

I Postanowienia ogólne

1. Niniejsza umowa Oazowej Licencji Publicznej (OLP) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną (LICENCJOBIORCĄ) i AUTOREM. Przedmiot umowy będzie dalej zwany DZIEŁEM.
2. OLP określa sposób, warunki i zakres w jakim AUTOR przekazuje LICENCJOBIORCY uprawnienia do wykorzystywania, zwielokrotniania i rozpowszechniania DZIEŁA.

II Przedmiot umowy

3. Przedmiotem OLP (DZIEŁEM) może być dowolny utwór literacki, naukowy, muzyczny, plastyczny, fotograficzny, sceniczny lub program komputerowy.
4. Uprawnienia osobiste i majątkowe AUTORA w stosunku do DZIEŁA są prawnie chronione na terenie Polski, na mocy Ustawy z 1994 roku o Prawie Autorskim, oraz poza jej granicami, zgodnie z ustaleniami konwencji Berneńskiej.

III Zawarcie umowy

5. Zawarcie umowy licencyjnej następuje w momencie POBRANIA przez LICENCJOBIORCĘ egzemplarza DZIEŁA. POBRANIE egzemplarza DZIEŁA jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej umowy.
6. Przez POBRANIE rozumiemy wejście w posiadanie egzemplarza DZIEŁA w dowolnej postaci, w szczególności elektronicznej, i w dowolny sposób, w szczególności przez skopiowanie pliku zawierającego dzieło.

IV Uprawnienia LICENCJOBIORCY

7. AUTOR zastrzega sobie prawo do nienaruszalności treści i formy DZIEŁA.
8. Zmiana treści punktu 7 wymaga sporządzenia pisemnego aneksu.
9. DZIEŁO może być wykorzystywane tylko w sposób eklezjalny, to znaczy taki, który służy budowaniu i wzrostowi Kościoła Katolickiego i zgodnie z jego nauką.
10. Za wykorzystywanie i rozpowszechnianie LICENCJOBIORCA nie może pobierać żadnych opłat poza opłatami niezbędnymi do pokrycia kosztów produkcji, transportu, przechowywania i kolportażu.
11. LICENCJOBIORCA ma prawo do powielania, upubliczniania i rozpowszechniania DZIEŁA, a także do wykorzystywania jego fragmentów niekomercyjnie, dla dobra Ruchu Światło-Życie.

V Postanowienia końcowe

12. Na mocy udzielonego pełnomocnictwa, w imieniu AUTORA czynności prawnych dokonuje Diakonia Komunikowania Społecznego Ruchu Światło-Życie.
13. Wszelkie kwestie sporne wynikłe z tytułu zawarcia niniejszej umowy będzie rozpatrywał Sąd Rejonowy w Warszawie.
14. W celu udostępnienia DZIEŁA na zasadach OLP AUTOR powinien w DZIELE umieścić wpis

a) W dokumentach drukowanych:
© <imię> <nazwisko>, <miejscowość> <rok>
Udostępnianie na zasadach OLP 1.0 (http://www.oaza.pl/cdks/olp)

b) W plikach HTML
© <imię> <nazwisko>, <miejscowość> <rok>
Udostępnianie na zasadach OLP 1.0